شرکت های در حال همکاری (رزومه)

 • پتروشيمی بسپاران بندر امام :    10 دستگاه
 • پتروشیمی لاله :                                    3 دستگاه
 • پتروشيمی ايلام :                                  2 دستگاه
 • پتروشيمی رجال :                                 2 دستگاه
 • پتروشیمی امیرکبیر :                          4 دستگاه ((در حال تکمیل سایر خطوط))
 • پتروشیمی شازند (اراک)                  1 دستگاه ((در حال تکمیل سایر خطوط))
 • پتروشیمی آریا ساسول :                   2 دستگاه
 • پتروشیمی پلی پروپیلن جم :           2 دستگاه
 • پتروشیمی جم :                                      2 دستگاه
 • پتروشیمی کردستان :                        2 دستگاه ((در حال تکمیل سایر خطوط))
 • پتروشیمی غدیر :                                  1 دستگاه
 • پتروشیمی مهاباد :                                 2 دستگاه
 • پتروشیمی پلی نار :                               1 دستگاه